Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 25/08/2018
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024


 

 BAN GIÁM ĐỐC

Ông  Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc điều hành

 Phó giám đốc  *  Ông  Trần Đăng Tuyết


 BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024 

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC