Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 25/08/2018
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 - 2019

Ông Nguyễn Nam Giang - Chủ tịch
Ngày sinh: 1975 Thạc sỹ  QTKD

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên
Ngày sinh: 27/06/1973 Thạc sỹ Kinh tế 
 
 Ông Đỗ Điệp Anh - Thành viên
Ngày sinh: 20/08/1974 Kỹ sư
Phó Giám đốc – Công ty thuốc lá Thăng Long
 
Ông Nguyễn Đức Thanh - Thành viên
Ngày sinh: 13/04/1961 Thạc sỹ QTKD Trưởng phòng kỹ thuật 
Tổng công ty thuốc lá Việt Nam
 
Ông Nguyễn Đình Trường - Thành viên
Ngày sinh: 02/11/1959 - Viện trưởng viện KTKT thuốc lá
 

 BAN GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc điều hành

Ông  Nguyễn Chí Thanh - Phó giám đốc *  Ông  Trần Đình Thanh - Phó giám đốc  *  Ông  Trần Đăng Tuyết - Phó giám đốc  


 BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 – 2019 

1 Ông Trần Anh Tâm  - Sinh ngày: 24/10/1981 - Cử nhân Tài chính Kế toán 

2 Bà Ngô Thị Thu Phúc   - Sinh ngày: 15/09/1979 Thạc sỹ QTKD, Phó Ban kiểm soát nội bộ TCT thuốc lá Việt Nam

3 Ông Trần Đức Dũng  - Sinh ngày: 30/9/1984 Cử nhân kinh tế, Kế toán trưởng Viện KTKT thuốc lá

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC