Văn bản pháp quy

Ngày đăng: 27/08/2018 Lượt xem: 431 | Lượt tải: 4
Điều lệ và Phụ lục kèm theo được các cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn nhất trí thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 20/4/2009 và cùng cam kết thực hiện theo các điều Khoản sau:

Tài liệu khác