Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

Ngày đăng: 27/10/2018
 Ngày 20 tháng 4 năm 2009, tại Văn phòng B, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

Tham dự Đại hội có 75 cổ đông, đại diện cho 3.419.764 cổ phần, chiếm 87,4% vốn Điều lệ Công ty.


Chủ tọa: ông Trần Đăng Kiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký: ông Nghiêm Thế Vinh

Nội dung:

1. Các cổ đông thống nhất thông qua các 10 nội dung chính (nội dung chi tiết tại Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đăng kèm theo).

2. Đại hội tiến hành bầu thành viên có tên sau đây vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014:

a) Thành viên Hội đồng quản trị (năm thành viên)

- Ông Trần Đăng Kiên, Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Thịnh, Thành viên- Giám đốc điều hành

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Hà, Thành viên

- Ông Đặng Xuân Phương, Thành viên

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên


Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt cổ đông

b) Thành viên Ban kiểm soát (ba thành viên)

- Ông Đỗ Văn Đạt, Trưởng BKS

- Ông Nghiêm Thế Vinh, Thành viên

- Ông Nguyễn Hữu Kiên, Thành viên


Thành viên Ban kiểm soát ra mắt cổ đông

Đại hội kết thúc hồi 12h40 phút, toàn thể các cổ đông nhất trí thông qua 100%.

TD