Hội nghị người lao động cấp đơn vị hướng tới Hội nghị người lao động toàn Công ty 2016

Ngày đăng: 27/10/2018
Thực hiện Thông báo số 71/TB –NTS-CĐ, về Hướng dẫn tổ chức tổ chức thực hiện Hội nghị Người lao động và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016. Từ ngày 29/2 đến ngày 14/3/2016, các Chi nhánh Bắc Giang, Bắc Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Khối nghiệp vụ 1,2 và Xí nghiệp chế biến đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động.

Hội nghị Người lao động các Công đoàn cơ sở tập trung chủ yếu triển khai các nội dung báo cáo kết quả, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2015 và các giải pháp nhiệm vụ năm 2016; kết quả thực hiện các mục tiêu kế hoạch năm 2015, báo cáo đánh giá cề các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động. 

Bên cạnh đó các đại biểu và người lao động thảo luận các nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Người lao động, trách nhiệm của các nhân và người đứng đầu. Sau khi được nghe các báo cáo kết quả, tham luận của các Chi nhánh, Khối nghiệp vụ và Xí nghiệp chế biến Lãnh đạo Công ty đã đánh giá các Chi nhánh đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về sản lượng và lợi nhuận, đời sống vật chất tinh thần của người lao động được nâng lên, các hoạt động xã hội, từ thiện do tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên các Chi nhánh triển khai thực hiện được người lao động tích cực tham gia hưởng ứng. 

Lãnh đạo Công ty đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã đạt được. Bên cạnh những khó khăn chung của Công ty, các Chi nhánh đã có hướng đi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Điều đó khảng định sự thành công trong năm 2015 là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm rất lớn của tập thể Người lao động của các Chi nhánh, Khối nghiệp vụ cũng như Người lao động của Xí nghiệp chế biến. Lãnh đạo Công ty đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty Cổ phần Ngân Sơn phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, sáng tạo, nhiệt huyết hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện cam kết thi đua sản xuất an toàn, hiệu quả năm 2016.

Hội nghị Người lao động các Công đoàn cơ sở cũng đã bầu nhân sự đi dự Hội nghị Người lao động của Công ty trong thời gian tới./.

Ái Vân