Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2014

Ngày đăng: 27/10/2018
Trong tháng 12/2014, Công ty tổ chức 03 lớp Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho 422 đối tượng thuộc các nhóm 1, 2, 3, 4 theo nội dung Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2014 về công tác huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

Để buổi huấn luyện đạt kết quả cao, Công ty mời giáo viên Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp giảng dạy. Mục đích của huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động là nắm được các văn bản của pháp luật để ngăn ngừa tai nạn lao động, đảm bảo sức khỏe và tăng năng suất lao động, gồm các nội dung chính:

- Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Tổ chức quản lý, nghiệp vụ tổ chức và thực hiện các quy định an toàn lao động và vệ sinh lao động tại Công ty;
- Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất, biện pháp khắc phục và phòng ngừa;
- Tổng quan các loại máy, thiết bị, các loại chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; Quy trình làm việc an toàn;
- Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Xử lý các tình huống sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

Tại buổi huấn huyện, các học viên sôi nổi thảo luận, trả lời những nội dung có liên quan đến an toàn lao động và vệ sinh lao động do giáo viên đặt ra và làm bài kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá kết quả, trình độ nhận thức sau khi tham gia đào tạo./.

 Ban BT