Phát động phong trào thi đua Quý III năm 2021

Ngày đăng: 09/08/2021
 Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh mùng 2/9 đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Công ty, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021, Công ty Cổ phần Ngân Sơn phát động phong trào thi đua “Khắc phục khó khăn, đảm bảo mục tiêu kép: Sản xuất kinh doanh - Phòng chống dịch bệnh Covid – 19 an toàn, hiệu quả năm 2021”.

Vùng nguyên liệu của Công ty cổ phần Ngân Sơn tại Huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
 

Người lao động Chi nhánh nguyên liệu thực hiện phân cấp nguyên liệu thuốc lá vụ Xuân năm 2021

 6 tháng đầu năm 2021, Công ty thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19, đồng thời chủ động, linh hoạt, quyết liệt thực hiện hàng loạt các giải pháp nhằm duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo đời sống việc làm, thu nhập cho người lao động.

Công nhân Phân xưởng Sản xuất thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động.

 

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” 

Bước sang Quý III năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, song tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021. Để tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tập thể người lao động Công ty Cổ phần Ngân Sơn đẩy mạnh các phong trào thi đua, tiết kiệm 10 đồng tiền vàng trên một đơn vị sản phẩm; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ để giảm chi phí sản xuất, sử dụng nguồn vốn hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19 để hoàn thành mục tiêu kép do Công ty đề ra: “Đảm bảo sản xuất kinh doanh - Phòng chống dịch bệnh Covid - 19”.

Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Ngân Sơn