Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Ngày đăng: 29/09/2022
 Kính gửi:    Các quý cổ đông Công ty Cổ Phần Ngân Sơn

 Công ty Cổ phần Ngân sơn xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ngân Sơn

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 14/10/2022

5. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021:

- Bằng tiền: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

6. Thời gian chi trả: Từ ngày 28/10/2022

7. Địa điểm thực hiện:

7.1. Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

7.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Ngân Sơn - Số 01, đường TS1, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vào các ngày làm việc từ ngày 28/10/2022 và xuất trình giấy tờ tùy thân; Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền có công chứng.

Lưu ý: Công ty sẽ tiến hành khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Các cổ đông chưa đến nhận cổ tức sẽ không được tính lãi suất.

            Mọi ý kiến cần giải đáp xin liên hệ: Ông Nguyễn Đăng Trường, số ĐTCĐ: 0222.6263.679 (bấm số lẻ 111) hoặc số ĐTDĐ: 0909.333.166.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:    

- Quý cổ đông;                       

- Lưu: VT, TCKT

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Nam Giang