Thông báo Về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Ngày đăng: 20/04/2020
Click >>>(Văn bản kèm theo)
  Công ty Cổ phần Ngân Sơn trân trọng thông báo: Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, Công ty Cổ phần Ngân Sơn  quyết định điều chỉnh việc tổ chức đại hội.

Nay thông báo cùng Quý cổ đông:

Công ty Cổ phần Ngân Sơn quyết định điều chỉnh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến vào ngày 28/4/2020 như đã công bố.

Ngày họp mới dự kiến sẽ được thông báo sau.

     Trân trọng thông báo !

 


 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

( ĐÃ KÝ ) 

  Nguyễn Nam Giang