Triển Khai Và Phổ Biến Hiến Pháp Năm 2013

Ngày đăng: 27/10/2018
  Từ ngày 14/2/2014 đến ngày 24/02/2014, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã hoàn thành công tác phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động trong Công ty với 432 lượt người tham dự.

 Hình thức thực hiện: Phối kết hợp với Hội nghị người lao động của 02 khối nghiệp vụ và 06 đơn vị trực thuộc phổ biến tới toàn thể người lao động. Đồng thời sao, gửi tài liệu cho người lao động để nghiên cứu và tìm hiểu thêm.Nội dung phổ biến chủ yếu là công tác tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến sâu rộng những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so sánh với Hiến pháp năm 1992; Quán triệt Nghị quyết 64/2013/NQ-QH ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến toàn thể người lao động trong Công ty, nhằm nâng cao được nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động về tôn trọng Hiến pháp, nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, môi trường…

Nội dung của đề cương tập trung vào những nội dung quan trọng của Hiến pháp như: Chương I “Chế độ chính trị”, Chương II “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, Chương III “Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường”, Chương IX “Chính quyền địa phương”.... Đồng thời nhấn mạnh Hiến pháp năm 2013 với nhiều điểm mới về cả nội dung và kỹ thuật lập pháp, đã phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

Tại các buổi phổ biến, Công ty Cổ phần Ngân Sơn mong muốn những cán bộ, công nhân viên đã tham dự, nghe và tham gia ý kiến sẽ trở thành nhân tố tích cực để tuyên truyền, thực thi Hiến pháp và pháp luật để Hiến pháp thực sự đi vào đời sống góp phần vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa./.