Tin tức

Ngày đăng: 12/05/2021
- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid- Bản tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid trong Doanh nghiệp- Phương án ứng phó với các tình huống Covid của Doanh nghiệp- Quyết định thành lập về tổ an toàn Covid của Doanh nghiệp
Ngày đăng: 12/05/2021
- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid- Bản tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid trong Doanh nghiệp- Phương án ứng phó với các tình huống Covid của Doanh nghiệp- Quyết định thành lập về tổ an toàn Covid của Doanh nghiệp
Ngày đăng: 11/05/2021
 8h30, ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Công ty, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức Đại hội đồng thường niên 2021. Mở đầu Đại hội, Ông Nguyễn Chí Thanh, TV HĐQT - Giám đốc Công ty đã thay mặt Ban điều hành báo cáo tình ...
Ngày đăng: 29/03/2021
           Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau: (Hiện nay các bản giấy thư mời đã gửi đi có sự nhầm lẫn về ngày tổ chức là Thứ Ba sang ...
Ngày đăng: 04/03/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021Văn bản đính kèm
Ngày đăng: 24/09/2019
 Công ty Cổ phần Ngân Sơn phối hợp với các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược xây dựng thành công CHIẾN LƯỢC ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030. Bản Chiến lược này được xây ...