Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Ngày đăng: 10/05/2023

Ngày 27 tháng 04 năm 2023, tại trụ sở Công ty, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng thường niên năm 2023.
Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019- 2024.
    

          Năm 2022, trước bối cảnh đối diện với nhiều thách thức, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động và quyết tâm cao, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trong quản trị điều hành nhằm thích ứng với điều kiện sản xuất kinh doanh thay đổi, đã nỗ lực vượt qua nhiều thử thách đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả SXKD năm 2022 Công ty đạt được như sau:

          - Tổng doanh thu năm 2022 thực hiện đạt: 572.282 triệu đồng, bằng 93,1% so KH năm 2022 và bằng 86,8% so CKNT.

          - Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 9.015 triệu đồng bằng 128,6% kế hoạch năm 2022 và bằng 110,3% so CKNT.

          - Tỷ lệ cổ tức: 3,2% bằng 106,7% so kế hoạch năm 2022 và bằng 106,7% so CKNT.

          - Thu nhập bình quân đạt 16,0 triệu đồng/người/tháng, bằng 135,6% so kế hoạch năm 2022 và bằng 115,1% so CKNT.

Trên cơ sở tình hình dự tính, dự báo các thuận lợi, khó khăn và đánh giá các rủi ro trong năm 2023. Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu được cân nhắc, đánh giá các yếu tố rủi ro nhưng vẫn xác định mục tiêu ở mức cao để phấn đấu, xác định mục tiêu tăng trưởng thu nhập cho người lao động, đồng thời đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông. Cụ thể với một số chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu: 630.000 triệu đồng, bằng 102,4% so kế hoạch năm 2022 và bằng 110,5% so thực hiện năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế: 9.500 triệu đồng, bằng 135,7% so kế hoạch năm 2022 và bằng 105,6% so thực hiện năm 2022.

          - Tỷ lệ cổ tức dự kiến 3,5% bằng 116,7% so kế hoạch năm 2022 và bằng 109,4% so thực hiện năm 2022.

- Thu nhập bình quân năm 2023 của CBCNV: 12,0 triệu đồng /người/tháng, bằng 101,7% so kế hoạch năm 2022 và bằng 75,0% so thực hiện năm 2022.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông tham dự đã bầu ông Hoàng Anh Tuấn là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 với tỷ lệ bầu tuyệt đối. Ngay sau đó, Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp để thống nhất thông qua bầu ông Hoàng Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT để giới thiệu trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 - Công ty Cổ phần Ngân Sơn


Ảnh 1: Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông
Ảnh 2: Ông Trần Văn Thành – Thành viên HĐQT, phụ trách HĐQT điều hành tại Đại hội
Ảnh 3: Ông Nguyễn Chí Thanh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty điều hành tại Đại hội
Ảnh 4: Ông Hoàng Anh Tuấn được Đại hội đồng cổ đông bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ảnh 5: Hội đồng quản trị ra mắt tại Đại hội