Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 25/08/2018BAN GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc điều hành

  * Ông Trần Đăng Tuyết - Phó giám đốc

  * Ông Phạm Thành Liêm - Phó giám đốc

  * Ông Trần Phan Kiên - Phó giám đốc
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN