Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 25/08/2018
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024


Ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã bầu bổ sung ông Đỗ Toàn Thắng là Thành viên HĐQT (updating...)

BAN GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc điều hành

  * Ông Trần Đăng Tuyết - Phó giám đốc


BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC