Mục tiêu chất lượng

Ngày đăng: 25/08/2018

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Thực hiện theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 2001:2015, Công ty Cổ phần Ngân Sơn xây dựng và ban hành Mục tiêu chất lượng gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Diện tích trồng 2150 ha; Năng suất bình quân tại các vùng trồng: 2,5 tấn/ha, trong đó diện tích đầu tư toàn diện đạt 1.700 ha tạo ra 2.000 tấn sản phẩm chất lượng cao.


2. Cải thiện hàm lượng Nicotin tại các vùng trồng:
- Diện tích đại trà: Nicotin đạt ≥ 1,5%
- Diện tích đầu tư toàn diện: Nicotin đạt ≥ 1,7% - 2,0%

3. Sản lượng thu mua: 4500 tấn.

4. Tổng sản lượng tiêu thụ:
- Nguyên liệu nguyên lá: 500 tấn;
- Sản phẩm tách cọng: 3830 tấn;
- Thành phẩm sợi: 900 tấn.

5. Sản lượng thành phẩm sơ chế tách cọng: 4690 tấn.

6. Hoàn thành các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh
- Tổng doanh thu: 545.000 triệu VNĐ.
- Kim ngạch xuất khẩu:     triệu USD.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.000 triệu VNĐ. 
- Nộp ngân sách:         triệu VNĐ.
- Lợi tức cổ phần 9 %/năm.
- Thu nhập LĐBQ/tháng:      triệu VNĐ.

7. Không có khiếu nại lớn của khách hàng về chất lượng và đáp ứng các yêu cầu phù hợp của khách hàng.

8. 100% hàng hóa trong kho không phát nhiệt. Đảm bảo chất lượng hàng hóa bảo quản trong kho và xuất bán cho khách hàng.

9. Thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công nhân lao động về mọi mặt:
- Chuyên môn nghiệp vụ; 
- Quy trình công nghệ;
- Dạy nghề cho nông dân;
10. Duy trì, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 trong toàn Công ty.

11. Tiết kiệm chi phí sản xuất          triệu VNĐ. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động, sản xuất. Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt.