Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày đăng: 04/03/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Văn bản đính kèm


 

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Tên giao dịch:                 Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST)

Trụ sở chính:                   Số 01 - đường TS1 - KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn,                                                    huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại:                       0222 6263 679       Fax: 0222 6263 686

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Mã chứng khoán:  NST

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021

I. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

II. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

1. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

2. Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2021

3. Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Ngân Sơn - Số 01, Đường TS1,          KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

4.  Nội dung họp:

- Thông qua  kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và chương trình công tác           năm 2021;

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và chương trình công tác năm 2021;

- Thông qua các tờ trình :

          +  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

          + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

          + Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2021;

          + Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không          chuyên trách năm 2021;

- Một số các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ          đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Nguyễn Đăng Trường

Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Số 01, đường TS1, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cntt@nganson.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

  ( Đã Ký )

         Nguyễn Nam Giang